Regulamin

Biegi Dnia Olimpijskiego 2012

pod patronatem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego

oraz honorowymi patronatami :

Wojewody Podlaskiego - Macieja Żywno

Marszałka Województwa - Jarosława Zygmunta Dworzańskiego

Prezydenta Białegostoku - Tadeusza Truskolaskiego

Organizator:

Podlaska Rada Olimpijska Polskiego Komitetu Olimpijskiego , 15-087 Białystok ul .Kościelna 9 , Tel/ fax 85 7436196 , NIP 542-27-49-906

Współorganizatorzy

Marszałek Województwa Podlaskiego

Prezydent Miasta Białegostoku

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Partnerzy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku

Fundacja Białystok Biega

Podlaskie Kuratorium Oświaty

Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "START"

Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy

Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Podlaska Federacja Sportu

McDonald's Polska

Patroni Medialni

TVP Białystok

TVN

TV Polsat

Polskie Radio S.A. Białystok

Przegląd Sportowy

Gazeta Wyborcza Oddział Białystok

Magazyn Olimpijski

Wrota Podlasia

Cel

upamiętnienie powołania w 1894 roku Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego

przybliżenie podstawowych założeń olimpizmu ludziom w różnym wieku i z różnych środowisk niezależnie od ich poziomu sprawności fizycznej

przybliżenie wartości olimpijskich szerokim rzeszom i zachęta do uprawiania sportu

upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Termin i miejsce

17.06.2012 r. Białystok, Plac przy teatrze im A. Węgierki. godz. 10.30 uroczyste otwarcie zawodów. Meta zawodów zlokalizowana będzie na stadionie lekkoatletycznym MOSIR w Białymstoku przy ul. 11 listopada.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny Biegu przy czym uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w prasie, radiu i telewizji oraz na stronach e-meil wymienionych w ppkt. C. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestnika.

Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna najpóźniej na 7 dni przed biegiem.

na stronach : www.pozla.eu, www.pfs.podlasie.pl, www.pwszs.bialystok.pl, www.wrotapodlasia.pl, www.start.bialystok.pl, www.kuratorium.bialystok.pl-zakładka sport , www.bialystok.pl- zakładka sport , www.mosir.bialystok.pl, www.pkol.pl.

Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą Biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

Program zawodów:

Biegi odbędą się z podziałem na kobiety i mężczyzn:

Rocznik 2001 i młodsi dystans około 600 m
Rocznik 2000 - 1999 dystans około 600 m
Rocznik 1998 - 1997 dystans około 1000 m
Rocznik 1996 - 1995 dystans około 2000 m
Rocznik 1994 i starsi oraz VIP dystans około 5000 m
Kolejność startu , godziny startu i miejsce startu

Rocznik 1995 - 1996 (CH) - godz.11.15 Teatr im.A.Węgierki

Rocznik 1995 - 1996 (DZ) - godz.11.25 Teatr im.A.Węgierki

Rocznik 1994 i starsi - godz.11.30 Teatr im.A.Węgierki

(K + M + VIP )

Rocznik 1998 - 1997 (CH) - godz.12.10 ul.11-go listopada

(między rondem na Placu Katyńskim a przystankiem MPK)Rocznik 1998 - 1997 (DZ) - godz.12.20 ul.11-go listopada

(między rondem na Placu Katyńskim a przystankiem MPK)

Rocznik 2000 - 1999 (CH) - godz.12.40 ul.11-go listopada (na wysokości lodowiska MOSiR)

Rocznik 2000 - 1999 (DZ) - godz.12.50 ul.11-go listopada

(na wysokości lodowiska MOSiR)

Rocznik 2001 i młodsi (CH) - godz.13.00 ul.11-go listopada

(na wysokości lodowiska MOSiR)

Rocznik 2001 i młodsi (DZ) - godz.13.10 ul.11-go listopada

(na wysokości lodowiska MOSiR)

W biegu głównym za miejsca I-III puchary oraz puchary za pierwsze miejsca w

poszczególnych kategoriach wiekowych:

do lat 20 (rocz. 1992 i młodsi

do lat 30 (rocz. 1991 - 1982)

do lat 40 (rocz. 1981 - 1972)

do lat 50 (rocz. 1971 - 1962)

do lat 60 (rocz. 1961 - 1952)

- 60 + (rocz. 1951 i starsi)

Warunki uczestnictwa:

Prawo startu mają wszyscy chętni, przy czym prawo startu w biegu na dystansie 5000 m mają osoby z rocznika 1994 i starsi.

Dorośli startują na własną odpowiedzialność, w wypadku niepełnoletnich wymagane są badania lekarskie lub pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych.

Przy zgłoszeniach przez szkołę dopuszczana jest imienna lista uczniów sporządzona na podstawie dokumentacji o badaniach profilaktycznych, potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną

Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie do Organizatora Biegu Formularza Rejestrowego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej . Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.

W Biegu mogą startować osoby niepełnosprawne. Organizator dopuszcza również udział osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wyżej wymienionych środków i substancji, zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczania do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie wyżej wymienionych środków. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play

Zgłoszenia:

Tylko w formie elektronicznej na tomdabsport@gmail.comw terminie do dnia 12.06.2012 do godz. 16.00 wg załączonych poniżej wytycznych - danych (należy je wpisać w exela) (przy zgłoszeniach dodatkowo uczestnicy podają e- mail kontaktowy )

Lp. Nazwisko i imię r. ur. szkoła/klub uwagi

W uwagach proszę wstawić informację jeżeli osoba jest niepełnosprawna

Każdy uczestnik winien posiadać karteczkę startową, niezbędną do losowanie nagród, którą przekazujemy sędziemu po zakończonym biegu..................................................... ..........................

nazwisko i imię r.ur..............................................................

szkoła/klub................

miejsce

Zasady finansowania:

Koszty organizacji zawodów pokrywa Organizator. Koszty osobowe uczestnictwa pokrywają zgłaszający.

Organizator nie pobiera opłaty startowej.

Nagrody:

Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy dyplom podpisany przez Prezesa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego .

Najlepsi w poszczególnych biegach otrzymają pamiątkowe koszulki

Za zajęcie I miejsca w poszczególnych biegach Puchar, w biegu głównym za zajęcie

I - III miejsca.

Dodatkowo na zakończenie zawodów odbędzie się losowanie nagród rzeczowych spośród wszystkich uczestników, którzy ukończą biegi.(na mecie biegów na stadionie MOSiR )

Uwagi

Zawodnicy startują w numerach przydzielonych przez organizatora.

Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na Uczestnikach

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Za rzeczy zagubione podczas imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu.

Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.

W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Postanowienia końcowe.

Biuro zawodów będzie mieścić na placu przed teatrem im. A. Węgierki

pod namiotem i będzie oznakowane w dniu zawodów od godz. 8.00

Wydawanie numerów w biurze zawodów od godz.8.00

Weryfikacja uczestników zawodów (badania lekarskie i oświadczenia) biuro

zawodów od godz. 8.00

ORGANIZATOR.